ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
4
dagar
1
2
timmar
1
0
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Regler

Regler vid ALBA EXPO Norrköping 3 november 2018 

Regler och ansvarsförsäkran gällande för ALBA-EXPO
Norrköping, arrangerat av KFUM Tropikföreningen ALBA.

Samhällets krav
Att följa samhällets olika regler om tillstånd mm är ditt eget ansvar som säljare. Vi förutsätter
att du själv kontrollerar vad som gäller för dig och dina djur. Den som bokat bord på ALBA
EXPO är ansvarig för alla djur på sina bord och att alla medhjälpare följer reglerna för ALBA
EXPO.

Vi som förening prioriterar under ALBA EXPO följande:

 1.  Regler för handel med listade djur skall följas. Djur på EG-bilaga A får endast säljas om de uppfyller alla krav gällande intyg och märkning. All nödvändig dokumentation skall finnas tillgänglig på ALBA EXPO.
 2.  Djur som förekommer i den inhemska faunan får endast säljas med dokumentation som styrker det lagliga ursprunget, oavsett om arten är listad eller inte. Kravet gäller inte husmus eller brunråtta.
 3. Djur som enligt svenska regler ej får säljas till hobby och sällskap får ej förekomma på ALBA EXPO.
 4. Fjällösa reptiler får inte förekomma eller säljas på ALBA EXPO.
 5. Kemikalier som kvalsterbekämpningmedel, desinfektionsmedel mm får endast säljas om de uppfyller tillämpliga svenska krav. Vår utgångspunkt är att förpackningen skall ha information och varningstext på svenska, vi kommer inte att tillåta försäljning av kemiska preparat som inte uppfyller det kravet.

Med behållare avses nedan alla burar, lådor, akvarier etc. där djur förvaras under ALBA EXPO.
Djurskydd
Med tanke på samhällets intresse för våra mässor är det viktigt att visa att vi kan hantera djuren på ett
bra sätt. Tänk till lite extra så att det både blir bra för djuren och trevligt att se på för besökarna.
Följande krav gäller på ALBA EXPO:

 1.  Djur skall normalt förvaras och säljas en och en. För arter där det uppenbart kan vara lämpligt att ha flera tillsammans, t ex möss och kackerlackor, kan detta tillåtas. Reptiler skall hållas en och en. Djur som hålls en och en skall hållas och säljas i transportbehållare som skall ingå i köpet. För djur som hålls flera skall säljaren kunna tillhandahålla lämpliga transportbehållare.
 2. Djurens behov av värme och fukt skall tillgodoses allt efter vad som behövs för att tillgodose artens behov. Särskilt fuktkrävande djur skall duschas vid behov. För särskilt känsliga djur skall säljaren kunna mäta fukt och temperatur. Vid behov skall djuren ha tillgång till lämpligt foder.
 3. All hantering skall ske så att onödig stress undviks. Uppenbart stressande djur skall tas bort från försäljningsbordet. Behållare och djur får ej hanteras så att djuren stressas i onödan.
 4. Endast djur i gott hälsotillstånd utan yttre parasiter får säljas. En av föreningen utsedd person på plats avgör hälsofrågor i tveksamma fall och anvisningar av denne skall följas.
 5. Skötselråd skall lämnas till sålda djur. Säljaren skall kunna lämna all relevant information som är nödvändig för att en köpare skall kunna sköta djuren på rätt sätt. Säljaren skall till köpare lämna ett överlåtelsedokument/kvitto med säljarens kontaktuppgifter och uppgifter om antal och art gällande sålda djur.
 6. Gnagare skall ha trygghetsskapande inredning samt tillgång till foder och vatten. Ej avvanda gnagare får inte säljas levande.
 7. Säljare skall informera köpare om att det ej är tillåtet att gå runt med djur på ALBA EXPO, de skall föras kortaste väg ut eller till förvaring. Säljare skall vid behov förvara djur åt köparen tills lämnar Expot.
 8. Förvaringsbehållare skall vid behov rengöras.
 9. Djurskyddsmyndighetens regler för hållning av sällskapsdjur, L80, 2005:8, innehåller regler för försäljning av djur som gäller under ALBA EXPO. Reglerna i L 80 om utrymme och vissa miljökrav gäller ej för reptil, groddjur och fisk där i stället kraven i detta dokument gäller. För övriga djur skall kraven i tillämpliga regler om hållande uppfyllas, främst L 80, 2005:8.
 10. Djurskyddsmyndighetens regler för transport, L 5, 2004:10, är minimikrav under transport till och från ALBA EXPO. 

  Förpackning/förvaring
 11. Alla behållare skall vara rymningssäkra.
 12. Behållare skall vara synligt märkta med djurets vetenskapliga namn, svenskt namn om det finns, kön om det är känt samt säljarens namn och telefonnummer.
 13. Behållare skall vara insynsskyddade i alla riktningar utom en. Inredningen skall vara trygghetsskapande. Marklevande djur skall ha lämpligt bottenmaterial, klättrande skall ha lämplig inredning för klättring, vattenlevande djur skall hållas i vatten. Djuren skall obehindrat kunna röra sig, vila och vända sig i behållarna.
 14. Reptiler, med undantag för mindre vattensköldpaddor (<10cm), ska hållas en och en. Hålls flera djur tillsammans skall behållarens storlek vara anpassad till detta.
 15. Luftfuktighet och temperatur i behållaren ska vara anpassad till artens behov.
 16. Avseende reptiler och amfibier ska förvaringsbehållaren ha ett innermått motsvarande minst 1,5dl. Behållarens kortaste sida eller minsta diameter ska åtminstone motsvara 1,5 ggr längden (nos-kloak) för ödlor och amfibier, 0,3 ggr längden (nos-svansspets) för ormar, och 2 ggr längden på ryggskölden (carapaxlängden) för sköldpaddor. Höjden ska vara anpassad till artens storlek och beteende.
 17. Giftiga djur
  1. som kan orsaka väsentlig skada skall förvaras i hållbara behållare som är säkrade mot att gå upp och konstruerade så att djuren inte kan bita, sticka eller i förekommande fall spotta genom behållaren. Med hållbar menas att behållaren skall kunna tappas från en meters höjd utan att gå upp eller spricka. Behållaren skall märkas med giftsymbol samt fullständigt artnamn och får inte öppnas under ALBA EXPO. Giftiga djur får endast säljas till person över 18 år som dessutom är känd eller kan övertyga säljaren om sin lämplighet. Säljare av giftiga djur skall noga upplysa köpare om att dessa djur ej får bäras runt under ALBA EXPO utan skall tas direkt ut. Säljare av giftiga djur måste kunna förvara sålda giftiga djur åt köparen under ALBA EXPO.
  2.  säljs i den behållare som de visas i. Giftiga djur får ej under några omständigheter flyttas ur denna behållare utan arrangörens medgivande.
  3. (gäller ej trynsnok och motsvarande) får endast säljas och förvaras i den särskilda giftormsavdelningen eller annan anvisad plats.
  4. Inga behållare med giftiga djur får stå framme då säljaren lämnar bordet. Dessa djur skall ställas åt sidan för att minimera risken för tillbud.
 18. Fisk får säljas förpackade i plastpåsar enligt vanlig praxis, volym och luft/syre skall vara rimligt för innehållet. Sådana påsar får dock inte stå synligt på bordet utan de får bara tas fram och visas för seriösa spekulanter. Fisk som visas skall ha normala akvarieförhållanden.
 19. För däggdjur och fågel som ligger under L 80 skall samtliga krav när det gäller hållande uppfyllas under ALBA EXPO. Det gäller alltså utrymmeskrav, inredning, krav på att de inte får hållas ensamma osv.
 20. Djur skall transporteras till ALBA EXPO under djurskyddsmässigt acceptabla former. Reptiler, amfibier och ryggradslösa djur bör normalt transporteras i frigolitlådor eller liknande för att skydda dem mot temperaturväxlingar.
 21. Arrangören har full rätt att döma ut behållare som, av arrangören, ej anses acceptabla. Dessa behållare åtgärdas direkt eller omhändertas av ALBA EXPO tills det att försäljningen är stängd då de återfås av ägaren.
 22. Djur som smiter och upphittas av arrangören tillfaller arrangören.


  Undantag

 23. I den mån det för någon art med särskilda behov finns anledning att frångå våra regler så kan detta eventuellt tillåtas men det skall då vara uppenbart att det är till djurets bästa och efter överenskommelse med ansvariga för ALBA EXPO.

  Trivselregler

 24. Alkohol och droger får ej förekomma på ALBA EXPO, lättöl och motsvarande är tillåtet. Rökning är ej tillåtet. Berusade/drogpåverkade personer kommer omedelbart att avvisas från lokalen!
 25. Tropikföreningen ALBA som anordnar ALBA EXPO har inget ansvar för, och ersätter inte, eventuella skador på djur eller utrustning som säljare tar med sig till ALBA EXPO.
 26. God ordning och trevlig stämning skall råda på ALBA EXPO. Säljare som inte respekterar regler och tillsägelser kommer att avvisas.
 27. Hundar och katter är ej välkomna på ALBA EXPO.
 28. Efter att ALBA EXPO stängt skall allt skräp lämnas på angiven plats.


Information Djur som ej är tillåtna för privatperson i Sverige: Primater, Rovfåglar, Rovdjur (Carnivora) med några undantag, vildfångade djur utom fisk och ryggradslösa djur, kräftor, europeiska fåglar (oklar regel)

Länkar: Jordbruksverket, allmän information: www.sjv.se
L 80, regler för hur sällskapsdjur skall hållas och säljas: http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001872/DFS_2005-08.pdf L 5,
regler för transport av djur: http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001835/DFS_2006-09.pdf
Artskyddsförordning, svenska regler för hotade arter mm, innehåller bilaga N och n med särskilda krav: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.HTM EG 338/97,
regler för handel med hotade arter, europeiska CITES-regler http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=sv&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1997&nu_doc=338&type_doc=Regulation

EG 318/2008, artbilagor till ovanstående, bilaga A – D, VIKTIG!!! http://www.jordbruksverket.se/download/18.1c72e95711857a2245380008625/Kommissionens+f%C3%B6rordning+318-2008+-+Artlistan.pdf

För in-och utförsel av djur gäller särskilda regler. Observera att innehållet i reglerna och vad som tillämpas för närvarande skiljer sig åt. För kommersiella transporter krävs oftast tillstånd, för icke kommersiella transporter är läget något rörigt då innehållet i reglerna och praktisk tillämpning skiljer sig åt. Det finns ett generellt införseltillstånd för ALBA EXPO men notera villkoren i detta. Kontakta Jordbruksverket eller föreningen för närmare information om något är oklart.

Reglerna är framtagna av KFUM Tropikföreningen Amazonas / media och myndighetsansvarig Anders Bygert, med revidering av KFUM Tropikföreningen ALBA.

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more