ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
4
dagar
1
2
timmar
1
0
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Ordningsregler och information till utställare/säljare

 

Ordningsregler och information till utställare/säljare vid ALBA EXPO 3 november 2018

Hej och tack för att ni vill medverka vid ALBA EXPO. Under Expot har vi vissa regler som vi kräver att samtliga utställare följer för att alla ska få en så trivsam dag som möjligt.

• Insläpp för utställare sker mellan klockan 09.00-11.00

• Ur- och inlastning sker från sidoport av lokalen på marknivå. Åk in i till vänster om byggnaden (följ skyltar). Efter kl 11.00 är inlastningsporten stängd till kl 16.00.

• Parkering för utställare sker på grusplanen bakom utställningshallen (följ hänvisning på plats). Parkera ej på gräsmatta då det är stor risk för parkeringsböter.

• Vid ankomst skall bifogade regler vara utskrivna i sitt original och underskrivna av ansvarig utställare.

• Utställare som har djur till salu skall ha sina bord klara senast 11.00 för besiktning, övriga ska vara klara kl 11,30.

• Kontroll av behållare samt djur kommer under dagen skötas av vår interna kontrollant Eddie Kirvesniemi samt vår anlitade djurskyddskontrollant. Deras rekommendationer och påpekanden skall efterföljas.

• Ni som har föranmält giftiga djur kommer att ha bord på separat anvisad yta och separata regler informeras på plats.

• Tropikföreningen ALBA som anordnar ALBA EXPO har inget ansvar för, och ersätter inte, eventuella skador på djur eller utrustning som säljare tar med sig till ALBA EXPO.

• Alkohol och droger får ej förekomma på ALBA EXPO. Berusade/drogpåverkade personer kommer omedelbart att avvisas från lokalen! • Rökning är endast tillåtet utomhus på anvisad plats.

• EXPOt är öppet till 16.00 och ingen säljare får plocka ner före detta klockslag utan avstämning med arrangör. Alla besökare, som kommer tidigt som sent, skall ges samma möjlighet till utbudet under hela öppettiden.

• Vid mässans slut skall allt skräp plockas undan och lämnas på av arrangören anvisad plats.

• Senast 18.00 skall samtliga utställare vara ute ur lokalen.

• Caféet är öppet mellan 09,00 och 16,00.

• Hundar och katter är ej välkomna på ALBA EXPO.

• God ordning och trevlig stämning skall råda på ALBA EXPO.

Säljare som inte respekterar regler och tillsägelser kommer att avvisas.

Vid frågor maila: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Så med förhoppning om en trevlig dag så hälsar vi er varmt välkomna till ALBA EXPO!

Med vänlig hälsning Eddie Kirvesniemi
Expo-ansvarig KFUM Tropikföreningen ALBA

 

 

Rules of conduct and information for exhibitors/sellers at ALBA EXPO

Hello and thank you for wanting to participate at ALBA EXPO. We have certain rules during the Expo which we require that all exhibitors follow so that everyone may have such a pleasant day as possible.

• Entry for exhibitors occurs between 09.00am to 11.00am.

• Loading and unloading occurs at the left side of the facility at ground level. Drive into the park on the left of the building (follow the signs). The loading gate is closed after 11.00am to 04.00pm.

Parking for exhibitors occurs on the gravel field inside the parking area (follow the instructions on site). Don't park on the grass field due to large chances of getting a parking ticket.

• On arrival accompanying rules shall be printed in its original and signed by responsible exhibitor.

• Exhibitors who have animals for sale shall have their tables ready by 11.00am for inspection; others shall be ready by 11.30am.

• Verification of containers and animals will, during the day, be done by our internal verifier Eddie Kirvesniemi and our hired animal welfare verifier Mats Höggren. The rekommendations and remarks shall be followed.

• You who have pre-notified poisonous animals will have a table on a separately designated area and separate rules will be notified on site.

• Table signs (which are given on site) shall be assembled visibly for visitors by each respective tables.

• The Tropical Association of ALBA, which organizes ALBA EXPO, does not take responsibility for, or replaces, possible damages on animals or equipment that sellers brings to ALBA EXPO.

• Alcohol and drugs may not occur at ALBA EXPO. People under the influence of alcohol or drugs will immediately be dismissed from the facility!

• Smoking is only allowed outside on designated locations.

• The expo is open until 4.00pm and no seller may pack before this time without having checked with an organizer. All visitors, who arrives early or late, shall be given the same opportunity to the selection during all open hours.

• At the end of the expo all trash shall be put away and left by the organizer designated location.

• At 06.00pm, at the latest, shall all exhibitors have left the facility.

• The café is open between 09.00am to 04.00pm.

• Cats and dogs are not allowed at ALBA EXPO.

 Proper order and pleasant atmosphere shall occur at ALBA EXPO. Sellers that do not respect the rules and admonitions will be dismissed.

If you have possible questions e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

So with the hope of a nice day we greet you warmly welcome to ALBA EXPO!

With kind regards Eddie Kirvesniemi
Expo Manager The Tropical Association of Alba

 

 

 

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more